Privātuma politika

Šajā privātuma politikā sniegta informācija par to, kā vācam, izmantojam, glabājam un apstrādājam jūsu personas datus, tādēļ rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, pirms sākat izmantot SIA “OUTLET BAZAAR” pakalpojumus. Reģistrējoties vai kā citādi, izmantojot SIA “OUTLET BAZAAR” tīmekļa vietni, jums būs jāapliecina, ka izlasījāt un izpratāt šo Privātuma politiku. 

Lietotās definīcijas:

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – Klients).

Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

 Pārzinis – SIA “OUTLET BAZAAR”.

Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa SIA “OUTLET BAZAAR “ vārdā apstrādā personas datus.

Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu SIA “OUTLET BAZAAR” mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

 1. Vispārējie noteikumi

1.1. SIA “OUTLET BAZAAR Ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

1.2. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “OUTLET BAZAAR”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103521414, juridiskā adrese: Saules prospekts 5, Ogre, Ogres nov., LV-5001, tālr. numurs: +371 29196887. 

1.3. Jūsu personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras SIA “OUTLET BAZAAR” vārdā un atbilstoši SIA “OUTLET BAZAAR” norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

1.4.1. Veicot personu datu apstrādi Pārzinis:

1.4.1. nodrošina personas datu apstrādes likumību un godprātību; 

1.4.2. ievēro Klienta tiesības;

1.4.3. Klientam tiek sniegta pārredzama informācija par to, ka viņu personas datus vāc, izmanto, aplūko vai citādi apstrādā, un to, kādā apjomā personas dati tiek vai tiks apstrādāti, norādot konkrētus apstrādes nolūkus;

1.4.4. nodrošina, ka personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un tie ir nepieciešami tiem nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti. Pārzinis apstrādā tikai tādus datus un tādā apmērā, kas atbilst Pārziņa saimnieciskai darbībai, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu/preču pārdošanu.

1.4.5. nodrošina, ka Personas dati netiek uzglabāti ilgāk, nekā nepieciešams, tas ir - kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums, kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Pēc tam, kad personas datu glabāšanas termiņš ir beidzies, personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

1.4.6. nodrošina, ka Personas dati ir precīzi, nodrošina, ka neprecīzi personas dati tiek laboti vai dzēsti. 

1.4.7. nodrošina, ka Personas datus apstrādā veidā, kas nodrošina personas datu pienācīgu drošību un konfidencialitāti, tostarp nepieļaujot neatļautu piekļuvi Personas datiem vai to neatļautu izmantošanu un neatļautu piekļuvi sistēmām un aprīkojumam, kas tiek izmantots datu apstrādei.

1.4.8. nodrošina, ka Personas dati netiek pārsūtīti bez drošas un adekvātas aizsardzības.

 1. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

2.1. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas (a) punkts – kad saņemta Jūsu piekrišana;
 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas (b) punkts - lai nodrošinātu līguma izpildi;
 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas (c) punkts - juridiska pienākuma izpildes nodrošināšanai;
 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas (f) punkts - mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu aizsardzībai;

2.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), SIA “EDButterfly” nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

 1. Personu dati un to apstrādes nolūki

3.1. Pārzinis veic personas datu apstrādi sekojošiem nolūkiem:

3.1.1. Klienta identificēšanai;

3.1.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

3.1.3. preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

3.1.4. preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

3.1.5. Klientu apkalpošanai;

3.1.6. Klienta profila izveidošana un pārvaldīšana;

3.1.7. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

3.1.8. norēķinu administrēšanai; 

3.1.9. tīmekļa vietnes darbības uzlabošanai;

3.1.10. statistika un tirgus izpēte;

3.1.11. drošības nodrošināšanai.

 

3.2. Pārzinis veic šādu personas datu apstrādi:

3.2.1. reģistrācijas datu apstrādei - vārds, uzvārds, e-pasts, parole.

3.2.2. piegādes datu apstrādei - vārds, uzvārds, e-pasts, mobilais tālrunis, adrese, piegādes veids, maksājuma veids, maksājuma informācija. 

3.2.3. sīkdatnes – Klienta pārlūkošanas vēsture un uzvedība Pārziņa tīmekļa vietnē.

3.2.3. grāmatvedības datu apstrādei – pasūtījumu vēsture, maksājumu informācija, piegādes informācija. 

3.2.3. mārketinga informācijai – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, ierīces identifikācijas numurs. 3.2.3. prasījuma tiesībām – vārds, uzvārds, kontaktinformācija, pasūtījuma un piegādes informācija. 

 

3.3. Personas datus apstrāde komerciāliem nolūkiem, tiek veikta tikai, ja saņemta Klienta brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde, ka Klients piekrīt šādām darbībām. Klients var iebilst pret komerciālu paziņojumu saņemšanas saskaņā ar tiesību aktiem, nedodot savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai (vairāk par komerciāliem paziņojumiem lasiet Noteikumu 6. sadaļā)

3.4. Personas datu apstrāde var tikt īstenota automatizētā, veidā, tostarp, veicot Klienta profilēšanu, lai sniegtu jaunus, īpašus, individuālus Pārziņa piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā Pārziņa iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem Pārziņa tīmekļa vietnē, ja klients tam ir piekritis.

3.5. Pārzinis attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, ja saņemta Klienta brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde, ka Klients piekrīt šādām darbībām. Klients var iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar tiesību aktiem, nedodot savu piekrišanu personu datu automātiskai apstrādei.

3.6. Automatizētu lēmumu pieņemšana, Pārzinis veic, piemēram, lai tīmekļa vietnē sagatavotu un izvietotu komerciālus paziņojumus (pop–up banerus), lai reklamētu tīmekļa vietnē pieejamās preces un palīdzētu Klientiem izdarīt savu izvēli piedāvātajā preču klāstā, tostarp vadoties no komerciālajos paziņojumos (pop-up baneros) izvietotās informācijas par iecienītākajām precēm. Piekrītot automatizētajai personu datu apstrādei šim nolūkam , Klients piekrīt, ka Pārzinis izmantos informāciju par personas tīmekļa vietnē iegādātajām precēm izvietojot tīmekļa vietnē komerciālus paziņojumus (pop-up banerus), kuros tiks norādīti sekojoši dati: informācija par iegādāto preci, preces attēls no tīmekļa vietnes un anonimizēta informācija par personu, kura ir iegādājusies konkrētu preci, “pop-up banerī” norādot, piemēram:  “Kliente no  Rīgas tikko iegādājās …( informācija par preci saskaņā ar iepriekš minēto).

3.7. Automatizētu lēmumu pieņemšanu, Pārzinis veic. lai nosūtītu Klientam atgādinājumu par tīmekļa vietnē, klienta profila iepirkumu grozā ir ievietotajām precēm.

3.8. Automatizētu lēmumu pieņemšanu, Pārzinis veic, lai lūgtu Klientam iesniegt atsauksmi par preci, kura bez Klientu identificējošas informācijas tiek iekļauta statistikā par preces novērtējumu. 

3.7. Atteikšanās no komerciālu paziņojumu saņemšanas nerada tiesiskas sekas Klientam un neierobežo Klienta tiesības tīmekļa vietnē iegādāties preces un pakalpojumus.

3.8. Atteikšanās no automatizētas datu apstrādes noteikumos minētajiem nolūkiem nerada tiesiskas sekas Klientam un neierobežo Klienta tiesības tīmekļa vietnē iegādāties preces un pakalpojumus.

 

 1. Kādus personas datus mēs nododam trešajām personām

4.1. Klienta personas datus varam nodot tālāk tekstā norādīto kategoriju datu saņēmējiem:

4.1.1. Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt Pārziņa maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Pārziņa maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam Klienta finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību izskatīšanai.

4.1.2. Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Klienta personas datus varam nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurjerdienestiem, serveru un to tehniskās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem. 

4.2. Klienta personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas nepieciešamība, aizsargāt Klienta vai citu personu intereses, piemēram, vēršoties tiesā vai  valsts institūcijās.

4.3. Klienta personas datus varam nodot valsts iestādēm atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

4.4. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Klienta piekrišanu varam nodot mūsu partneriem, kuri sniedz mums mārketinga pakalpojumus.

4.5. Mēs piesaistīsim tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras - personas datu apstrādes un aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteiktajām prasībām.

4.6. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši Pārziņa sadarbības partneri: izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji datu apstrādātāja statusā.

4.7. 4.6. punktā minētajos gadījumos Pārziņa piesaistītie sadarbības partneri trešajās valstīs nodrošina datu aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs Pārziņa nodrošinātājam datu aizsardzības līmenim

 1. Sīkdatnes (cookies)

5.1. interneta vietne var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi ir pieejami šeit

 1. Komerciāli paziņojumi

6.1. Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).

6.2. Lai sniegtu informāciju par www.outletbazaar.lv piedāvātajiem pakalpojumiem, akcijām, un citām aktivitātēm, Pārzinis var izmantot personas datus.

6.3. Izmantojot www.butterfly.lv, var pieteikties (dod savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai.

6.4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

6.4.1. izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā www.outletbazaar.lv;

6.4.2. nosūtot e-pastu uz adresi outletbazaar@inbox.lv;

6.4.3. klātienē tirdzniecības vietā;

6.4.4. izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

6.5. SIA “OUTLET BAZAAR” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

 

 1. Jūsu tiesības

7.1. tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi;

7.2. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam;

7.3. tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs glabājam (lielāko daļu no tiem varat labot, pieslēdzoties savam kontam);

7.4. tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus (“tiesības būt aizmirstam”);

7.5. tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;

7.6. tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati;

7.7. tiesības nepiekrist, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;

7.8. tiesības nepiekrist, lai tiktu veikta automātiskā personas datu apstrāde;

7.9. tiesības uz datu pārnešanu; 

7.10. tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi;

7.11. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

7.12. Ja vēlaties izmantot savas tiesības, vai gadījumā, ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību realizēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu.

7.13. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, kas Elijas iela 17, Rīga, LV-1050https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā varētu atrast piemērotu risinājumu.

 1. Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas

8.1. Izmantojot Interneta veikalu www.outletbazaar.lv un/vai piedaloties www.outletbazaar.lv aktivitātēs, Klients apliecina savu piekrišanu personas datu apstrādei. 

8.2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

8.3. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

8.4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8.5. Pārzinis atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

8.6. Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē.

8.7. Pārzinis patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot www.butterfly.lv sadaļā Privātuma politika. 

 1. Saziņa ar mums

9.1. Lai uzlabotu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, mēs vienmēr vēlamies uzklausīt savu klientu atsauksmes, kā arī esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties.

9.2. Saziņai ar mums Jūs varat izmantot jebkuru Jums ērtāko saziņas veidu, kuri norādīti Privātuma politikā vai interneta vietnē www.butterfly.lv  sadaļā Kontakti. 

 


8. augustā, 2023. gadā
 • T/C Domina

  Tel. Nr. 25666682

  P.O.T.C.P.Se.Sv. 10-21

 • T/C Riga Plaza

  Tel. Nr. 25666673

  P.O.T.C.P.Se.10-21

  Sv. 10-20

 • Brīvības iela 72, Rīga

  Tel. Nr. 25666640

  P.O.T.C.P. 10-19

  Se. 11:00-18:00

  Sv. Brīvs

 • Rīgas iela 33, Ogre

  Tel. Nr. 25666642

  P.O.T.C.P. 10-21

  S. 10-19  Sv. 10-18